Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Zasady > Wyniki firmy

Arkusz wyników - firma

Dane procentowe podane z prawej strony danego wskaźnika to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego kwartału. Kolor świadczy o charakterze zmiany.

Lewa kolumna:

Twoje decyzje na dany kwartał

Przypomnienie Twoich decyzji na dany kwartał.

Informacje o:

 • wizerunku firmy,
 • popularności, znajomości firmy
 • średniej jakości wyrobów - oferowanych (dla całej Twojej oferty handlowej - zapasów i nowej produkcji), wartość ta decyduje o postrzeganiu Twoich wyrobów przez klientów,
 • średniej jakości wyrobów - produkowanych (tylko dla wyprodukowanych w danym kartale)
 • poziomie technologicznym - wyrobów oferowanych (zapasy starzeją się technologicznie),
 • poziomie technologicznym - produkcji (jak zaawansowane technologicznie były wyroby produkowane w danym kwartale),
 • wzroście technologicznym - jak bardzo Twoi pracownicy B+R udoskonalili Twój wyrób - wartość ta dodana będzie do poziomu technologicznego produkcji w następnym kwartale. Następnie od tej wartości zostanie odjęty średni wzrost w danym kwartale.

Rachunek zysków i strat:

 • przychody: suma 2 kolejnych pozycji:
  • ze sprzedaży produktów: wielkość sprzedaży pomnożona przez cenę,
  • zmiana stanu zapasów: zapasy końcowe minus zapasy początkowe razy wycena jednostki zapasów (wartość stała),
 • koszty działalności operacyjnej: suma kosztów działalności:
  • amortyzacja: suma 2 kolejnych pozycji:
   • maszyn do montażu: wartość maszyn produkcyjnych w poprzednim kwartale razy stała stawka amortyzacji,
   • przyrządów badawczych: wartość przyrządów badawczych w poprzednim kwartale razy stała stawka amortyzacji,
  • zużycie materiałów i energii: suma 3 kolejnych pozycji:
   • półprodukty: wielkość produkcji razy koszt półproduktów na jednostke produkcji,
   • materiały i energia w montażu: koszt wyposażenia dla monterów,
   • materiały i energia w badaniach: koszt wyposażenia dla pracowników BiR,
  • wynagrodzenia: suma 2 kolejnych pozycji:
   • monterzy: liczba monterów x ich płaca x 3 miesiące,
   • pracownicy BiR: liczba pracowników BiR x ich płaca x 3 miesiące,
  • pozostałe koszty rodzajowe: suma 4 kolejnych pozycji:
   • marketing: suma wydatków na reklamę wizerunku i popularności,
   • koszty personalne: koszty zwolnień i pozyskiwania nowych pracowników,
   • magazynowanie: średnia wielkość zapasów ( (zapasy początkowe + zapasy końcowe)/2 ) x stawka podana w tabeli,
   • ogólnego zarządu: wydatki stałe zarządu firmy (wartość stała) i 1% pozostałych kosztów,
 • wynik na działalności operacyjnej: przychody minus koszty działalności operacyjnej,
 • Przychody finansowe: odsetki od środków na rachunku bieżącym na koniec poprzedniego kwartału, liczone wg oprocentowania równego 0.75 * oprocentowanie kredytu,
 • Koszty finansowe: odsetki od kredytu, zgodnie z oprocentowaniem zdefiniowanym przy tworzeniu gry,
 • Zysk brutto: wynik na działalności operacyjnej + przychody finasowe - koszty finansowe

Prawa kolumna:

Ilości produktów

 • zapasy na początku poprzedniego kwartału,
 • wielkość produkcji realizowana w poprzednim kwartale (zgodna z Twoją decyzją lub zmieniona z powodu zbyt ambitnego planu produkcji),
 • ilość produktów odrzuconych,
 • wielkość sprzedaży,
 • zapasy na koniec poprzedniego kwartału,

Efektywność pracy

 • średnie wyposażenie montera - koszt wyposażenia podzielony na ilość monterów,
 • średnie wyposażenie pracownika B+R - koszt wyposażenia B+R podzielony na liczbę pracowników B+R.
 • wydajność monterów wyrażona w procentach (może być większa niż 100%),
 • minimalny czas montażu,
 • czas montażu w godzinach, zależny od ilości monterów i wielkości produkcji,
 • czas montażu w procentach, stosunek rzeczywistego do minimalnego czasu montażu,

Pracownicy

 • pracownicy pracujący w poprzednim kwartale,
 • pracownicy przyjęci na koniec poprzedniego kwartału, dzięki decyzjom podjętym przed poprzednim kwartałem; będą oni pracować w następnym kwartale,
 • pracownicy zwolnieni w poprzednim kwartale decyzją przed poprzednim kwartałem; pracowali oni w poprzednim kwartale, ale w następnym już pracować nie będą,
 • ilość pracowników, którzy odeszli na koniec poprzedniego kwartału,
 • ilość pracowników, którzy będą pracować w następnym kwartale,
 • płaca monterów i pracowników B+R w Twojej firmie,

Bilans

 • aktywa: suma aktywów trwałych i obrotowych:
  • aktywa trwałe: suma 3 kolejnych pozycji:
   • grunty i budynki: wartość nie podlegająca zmianom w grze,
   • maszyny produkcyjne: wartość maszyn, podlegająca amortyzacji i wpływająca na wydajność monterów,
   • przyrządy badawcze: wartość przyrządów, podlegająca amortyzacji i wpływająca na wydajność pracowników działu BiR,
  • aktywa obrotowe: suma 2 kolejnych pozycji:
   • zapasy produktów gotowych: wartość zapasów końcowych,
   • rachunek bieżący: środki pieniężne firmy będące do jej dyspozycji i przynoszące odsetki,
 • pasywa: suma kapitału własnego i zobowiązań:
  • kapitał własny: suma 2 kolejnych pozycji:
   • kapitał akcyjny: wartość nominalna wszystkich akcji,
   • zysk zatrzymany: skumulowany zysk/strata z poprzednich kwartałów,
  • zobowiązania: kredyt bieżący, zaciągany automatycznie w razie potrzeby, wraz z oprocentowaniem.

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

eu